ข่าวประชาสัมพันธ์

กินอาหารกล่องโฟม อันตราย

"คนที่รับประทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า" เป็นข้อมูลที่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอาจยังไม่เคยรู้ ภาช...

Read more

เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนั…

เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว จากคณะผู้ตรวจประเมิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์  ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ...

Read more

แจ้ง กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณ…

กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เวลา 13.00-15.20 ...

Read more

แจ้ง กำหนดการและตารางตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของกลุ่มงานต…

แจ้งหน่วยงานภายใน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ทราบถึงการเข้าตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ตามตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้  หมายเหตุ : สามาร...

Read more