ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณ…

กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เวลา 13.00-15.20 ...

Read more

แจ้ง กำหนดการและตารางตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของกลุ่มงานต…

แจ้งหน่วยงานภายใน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ทราบถึงการเข้าตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ตามตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้  หมายเหตุ : สามาร...

Read more

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเตรียมพร้อมกับการเข้ารับการตรว…

ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเตรียมพร้อมกับการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2561...

Read more

ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงา…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green office) พร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและ...

Read more