ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2/2563

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รอ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน ครั้งท…

    การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563             วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) กองกลาง สำนักงาน...

Read more