การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563

 

 

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563

 

          วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563 ในประเด็น และสิ่งที่ต้องดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต เพื่อเพิ่มที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดใช้ทรัพยากรของโลก และสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

 

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์