การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2/2563

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม


สำหรับการประชุมในครั้ง จัดขึ้นเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานในการต่ออายุโครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ซึ่งภายในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวย เป็นผู้ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากการเข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

จากนั้น คณะกรรมได้ร่วมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ัได้มีการประชุมเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะพยาบาลศาสตร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ในแต่ละหมวด ได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป..

 

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์