เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว

เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว จากคณะผู้ตรวจประเมิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ 

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์