Up

หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

2.4-2 (ประกาศการใช้รถยนต์)
2.4-2(คู่มือปฏิบัติงานการใช้รถยนต์)
2.5-2(แผนผังเส้นทางหนีไฟ)
2.5-2(แผนผังปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้)
หมวด 2 (3.7.3 สื่อออนไลน์) 1.1
หมวด 2 (3..6.2)
หมวด 2 (3.1.3)
หมวด 2 (3.1.4 สื่อออนไลน์)
หมวด 2 (3.1.6 รายการเสียงตามสาย)
หมวด 2 (3.1.7 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 2561)
หมวด 2 (3.1.9)
หมวด 2 (3.1.10)
หมวด 2 (3.1.11)
หมวด 2 (3.2.1)
หมวด 2 (3.2.2)
หมวด 2 (3.2.2.1)
หมวด 2 (3.3.1)
หมวด 2 (3.3.2)
หมวด 2 (3.3.3)
หมวด 2 (3.4.1)
หมวด 2 (3.4.3)
หมวด 2 (3.4.4)
หมวด 2 (3.5.1)ประกาศ นโยบาย 5 ส
หมวด 2 (3.5.2)
หมวด 2 (3.5.3)
หมวด 2 (3.5.4)
หมวด 2 (3.6.1)
หมวด 2 (3.6.3)
หมวด 2 (3.7.4)
หมวด 2 (3.8.1)
หมวด 2 (3.8.2)
หมวด 2 (3.8.3)
หมวด 2 (3.8.4)
หมวด 2 (3.10.1)
หมวด 2 (3.10.2)
หมวด 2 (3.10.3)
หมวด 2 (4.1)
หมวด 2 (4.2)
หมวด 2 (การตรวจเยี่ยม กิจกรรม 5 ส)
หมวด 2 (คำสั่งกรรมการตรวตติดตาม หมวด 5 กิจกรรม 5 ส)
หมวด 2 3.1.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์
หมวด 2 3.1.2 ป้ายอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 2 3.1.5แผ่นพับ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวด 2 KPRU (3.1.8)
หมวด 2 แผนพัฒนาบุคลากร 2561
หมวด 2 การดำเนินการด้านการสื่อสาร
หมวด 2 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติงานแม่บ้าน
หมวด 2 คำสั่งการคัดแยกขยะ
หมวด 2 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
หมวด 2 นโยบายและมาตราการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
หมวด 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง
หมวด 2 ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
หมวด 2 ประชุมแม่บ้าน
หมวด 2 วัดค่าความแสงสว่าง
หมวด 2 วัดค่าความแสงสว่างภายในอาคาร 14
หลักปฏิบัติการใช้รถยนต์
แผนการฝึกอบรมปี-2564
แผนการจัดกิจกรรมต่างๆ-ของโครงการสำนักงานสีเขียว
สรุปโครงการ
 
Powered by Phoca Download

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565