Up

หมวด 5 ปี 2561

หมวด 5 ผลการปฏิบัติงานแม่บ้าน
หมวด 5 ตารางผลการตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส
หมวด 5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
หมวด 5 แผนการควบคุมสัตว์พาหนะนำเชื้อ
หมวด 5 แผนผังการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
หมวด 5 ขอความร่วมมือไม่เผาใบไม้
หมวด 5 ผลการตรวจสัตว์พานะนำเชื้อ
หมวด 5 มาตรฐานตรวจ 5 ส
หมวด 5 หนังสือขอความร่วมมือจัดกิจกรรม 5 ส และผลการตรวจ 5 ส
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านนักการภารโรง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปี 2562
 
Powered by Phoca Download

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565