กฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 

 
 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.1 พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

2.2.1 กฎกระทรวง การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2555

2.2.2 กฎกระทรวง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับที่ 2 2561

2.3 กฎกระทรวง ความร้อน แสงสว่าง เสียง 2559

2.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

2.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มข้นของแสงสว่าง

2.6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน-2561-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.7 ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 2561

 

6. COVID-19

6.1 ข้อกำหนดฉบับที่ 46

6.2 ประกาศกรมอนามัย โควิด 2563

6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ มาตรการ covid ฉบับที่ 35

 

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565