Up

หมวด 4 ปี 2561

4.1-1(โครงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง)
4.1-2 (คำสั่งการคัดแยกขยะ)
4.1-2.1 (แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม)
4.1-4 (หนังสือแจ้งยอดค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล)
4.1-5 (เส้นทางขยะ)
4.2.1(คำสั่งคณะกรรมการทำงานและดูแลบำบัดน้ำเสีย)
4.2.4 (ภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5.1 (บันทึกข้อความ เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือ)
4.5-2 (โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (ฉบับสมบูรณ์)
4.5-3 (รายการขยะประจำเดือน พ.ศ.2561)
4.5-4 (บัญชีการเบิกจ่าย(โครงการธนาคารขยะ)
 
Powered by Phoca Download

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565