คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์