แจ้ง กำหนดการและตารางตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของกลุ่มงานต่างๆ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ปีงบประมาณ 2561

แจ้งหน่วยงานภายใน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ทราบถึงการเข้าตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ตามตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 


หมายเหตุ : สามารถติดต่อเพิ่มเติม ได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน 1051-1052 

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

ข่าวประชาสัมพันธ์