แจ้ง กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00-15.20 น. บรรยายพิเศษป้องกันอัคคีภัยและและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม

เวลา 15.20-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม

Comments powered by CComment

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

ข่าวประชาสัมพันธ์