Up

หมวดที่ 1 ปี 2561

1.1-1 (คำสั่งกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (3078)
1.1-1 (คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม(010)
1.1-2 (ครั้งที่ 3)
1.1-2 (ครั้งที่ 10)
1.1-2 (ครั้งที่5)
1.1-2 (นโยบายสิ่งแวดล้อม)
ผลการตรวจสอบการปิด เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
1.2-1 (รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (2560) ครั้งที่ 1-3 (2561)
หมวด 7 (คำสั่งกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (3078)
1.2-2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
หมวด 7 (คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม(010)
1-3-1 ทะเบียนกฎหมาย
หมวด 7 กิจกรรม วอล์ค แรลลี่ สีเขียว
หมวด 1 แผนการดำเนินงานสีเขียว
หมวด 7 แบบตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 2561
หมวด 1 แผนป้องกันมลพิษทางอากาศจากภายนอกสำนักงาน
หมวด 7 แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการขยะ)
หมวด 1 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 2561
หมวด 7 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
หมวด 1 คำรับรองปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม (อาจารย์ผู้สอน)
หมวด 7 แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
หมวด 1 คำรับรองปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม(หัวหน้าหมู่เรียน)
หมวด 7 แผนงานการสิ่งแวดล้อม
หมวด 1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานสีเขียว
หมวด 7 แผ่นพับ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวด 1 ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน 2
หมวด 7 โครงการ KPRU ร่วมใจลดใช้พลังงาน
หมวด 1 ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงานในแต่ละกลุ่มงาน
หมวด 7 โครงการแข่งขันประหยัดพลังงานไฟฟ้า
หมวด 1 ทะเบียนกฎหมาย (2)
หมวด 7 โครงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
หมวด 1 ประกาศ ระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับวสิ่งแวดล้อม
หมวด 7 โครงการปิด เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
หมวด 1 สรุปการบ่งชี้ปัญหา
หมวด 7 คำสั่งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบการปิด เปิดอุปกรณ์
หมวด 1 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
หมวด 7 ผลการตราจกิจกรรม 5 ส
หมวด 2 (3.4.2)
หมวด 7 รายงานการใช้กระแสไฟฟ้า
หมาวด 1 ทะเบียนกฏหมาย (1)
หมวด 7 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 25561
หมวด 7 หลักปฏิบัติการใช้รถยนต์
 
Powered by Phoca Download

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565