กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

เวลา 13.00-15.20 น. บรรยายพิเศษป้องกันอัคคีภัยและและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม

เวลา 15.20-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม

Write comment (0 Comments)

แจ้งหน่วยงานภายใน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ทราบถึงการเข้าตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ตามตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 


หมายเหตุ : สามารถติดต่อเพิ่มเติม ได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน 1051-1052 

Write comment (0 Comments)

หน้าที่ 4 จาก 4

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์